top of page

Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA)

De Sociëteit voor Afrikaanse Missiën werkt in Stap Verder met twee organisaties: het Vormingscentrum en de Stichting Pastoraat West Afrikanen. Coördinator van beide organisaties is Liesbeth Glas.

De Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) zoekt actief naar hedendaagse vormen van missie  door te werken aan gerechtigheid, de dialoog aan te gaan met respect voor de eigenheid van culturen en mensen te ondersteunen in hun strijd voor betere levens-omstandigheden. .

Zij weet zich daarbij geïnspireerd door het voorbeeld van Jezus van Nazareth. Immers hij toont ons hoe het begaan zijn van God met deze wereld gestalte kan krijgen

 

Missionair werk betekent dus partij kiezen: aan de kant gaan staan van mensen die in de huidige samenleving niet meetellen. Dit werken aan gerechtigheid is eigenlijk voor ieder mens een opdracht. Zo groeide binnen de SMA het idee om, naast priesters en broeders, ook “leken” de mogelijkheid te geven daaraan mee te werken. Daartoe is in 1985 het Vormingscentrum opgericht.

Wij zoeken mensen die zich voor een periode van vier jaren willen laten uitzenden naar West Afrika (Ghana, Tanzania, Liberia) in te zetten als missionair veldwerker. De uitzendingen vinden plaats binnen kleinschalige projecten op basis van solidariteit met kansarmen, op basis van vergoeding van leefgeld en verzekeringen, mede ondersteund door bijdragen van anderen.

 

Het SMA-Vormingscentrum wil een plek zijn waar mensen zich kunnen voorbereiden op dit hedendaagse missionaire veldwerk. Zij richt zich tijdens die voorbereiding in het bijzonder op Afrika en de Afrikanen. En met name die Afrikanen voor wie een menswaardig bestaan in het gedrang is. De doelstelling van het Vormingscentrum is een missionaire groep mensen te vormen die als lid van de SMA zowel in de derde wereld als in Nederland  inzetbaar zijn.

 

Na terugkeer vraagt de SMA je om met de in Afrika opgedane ervaringen te werken aan een rechtvaardigere samenleving in Nederland en je in te zetten voor  missionaire bewustwording. Onder andere door het creëren van een grotere bewustwording van verhoudingen in de wereld en meer correcte houding ten opzichte van Afrikanen in onze samenleving.

Meer informatie:
Sociëteit voor Afrikaanse Missiën

bottom of page